ยินดีต้อนรับ
December 1, 2013
พิธีลงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบริการชุมชนด้านข้าวระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
March 15, 2014

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 7 มกราคม 2557

งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย โดยศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ได้นำผลงานวิจัยที่ดำเนินการผ่านศูนย์ฯ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย เช่น ผลงานวิจัยเรื่องข้าวจ้าวก่ำหอม มช. 107 การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น