ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว  ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง  จังเหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-944911 แฟกซ์ 053-944912