การจัดระบบการผลิตส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรผู้ผลิตข้าว

  • วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโดยเฉพาะในภาคเหนือของไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการใช้ข้าวสายพันธุ์ดี และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
  • อนุรักษ์พันธุกรรมข้าว วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตอย่างยั่งยืน

การจัดระบบตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  • ศึกษาวิจัยกลไกทางการตลาดให้เกิดความเข้มแข็งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบตลาดทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ
  • ส่งเสริมเพื่อขยายตลาดการบริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพิ่มขึ้น รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสูง โดยเฉพาะทางการแพทย์และเภสัชวิทยา
  • ประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่คุณภาพสินค้า เพื่อขยายตลาดภายใน เพื่อนำไปสู่การขยายการส่งออก

การจัดระบบการกระจายสินค้าให้มีต้นทุนต่ำและรวดเร็วขึ้น

โดยการวิจัยและพัฒนาการกระจายข้าวเปลือก ข้าวสาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ที่ได้จากพื้นที่เพาะปลูกในภาคเหนือของไทยสู่กระบวนการตลาดผ่านกระบวนการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ (Logistics) ที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การสีข้าวแบบพึ่งพาตนเอง และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปสู่เกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพทำนา

โดยจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ข้าวล้านนา ให้เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการและผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมในการประกอบอาชีพทำนา ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนล้านนาให้คงอยู่สืบไป