โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว

ณ บ้านทิชะ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558

วัตถุประสงค์การอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะสายพันธุ์พื้นเมือง และสามารถจัดการแปลง คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

เป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลกข้าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นักเรียนและนักวิชาการในท้องถิ่น จำนวน 30 คน

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวก่ำให้กับเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

ณ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ. เชียงใหม่

วันที่ 16 ตุลาคม 2557

รูปอบรม6(หน้า21)รูปอบรม1(หน้า21)รูปอบรม2(หน้า21)รูปอบรม4(หน้า21)รูปอบรม3(หน้า21)รูปอบรม5(หน้า21)

ภาพอบรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ข้าวก่ำให้กับเกษตรกรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

งานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีข้าวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวบ้านหนองหอย ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

          งานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีข้าวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดกิจกรรมโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.แม่แตง เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง และสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชน ชาวนา และประชาชนทั่วไป ให้เกิดการเรียนรู้ ภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพการทำนาซึ่งมีภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันงดงามสืบทอดมาอย่างยาวนาน และเกิดทัศนคติที่ดีด้านข้าวและชาวนา เกิดความรัก ความหวงแหน เข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ได้ร่วมงานดังกล่าวโดยการจัดบูธนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านข้าว ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานด้านข้าว นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

รูปนิทรรศการ3(หน้า15)รูปนิทรรศการ4(หน้า15)รูปนิทรรศการ1(หน้า15)รูปนิทรรศการ2(หน้า15)

การจัดนิทรรศการงานวันรณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีข้าวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา