การสร้างแปลงนาสาธิต

การสร้างแปลงนาสาธิตสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

เป้าหมาย

จำนวนครั้งในการปรับปรุงและจัดทำแปลงนาสาธิต ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี

ผลการดำเนินงาน ในปี 2557


  • การปลูกข้าวหอมนิล (นาปรัง) จำนวน 8 ไร่ ซึ่งได้เมล็ดข้าวทั้งหมด 5 ตัน
  • ดำเนินการปรับสภาพพื้นที่แปลงนา และปลูกข้าวเพื่อการวิจัยและการหาช่องทางการตลาดของข้าว เพื่อรองรับอนาคตของเครือข่ายเกษตรกร ครั้งที่ 1
  • การปลูกข้าวนาปี จำนวน 14 ไร่

โครงการแปลงนาสาธิตเขตพื้นที่ลุ่ม ในศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 

ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์

การปลูกต้นปอเทืองในการปรับปรุงดินก่อนที่จะใช้ในการปลูกข้าวของศูนย์วิจัยข้าวล้านนา  ปี พ.ศ. 2558

453126

ภาพที่ 1 การตรวจพื้นที่ก่อนเพื่อวางแผนก่อนการปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดิน

910871211

ภาพที่ 2 การเตรียมแปลงเพื่อปลูกปอเทือง โดยการไถดะและตามด้วยการไถพรวนอีกครั้ง

151418131617

ภาพที่ 3 การหว่านเมล็ดปอเทืองอัตรา 5 กก.ต่อไร่ หลังจากนั้นจึงไร่กลบอีกครั้ง

231921242022

ภาพที่ 4 การให้น้ำแก่เมล็ดปอเทืองหลังจากการปลูกทั้งในระบบสปริงเกอร์และระบบท่วมแปลง

282627

ภาพที่ 5 การกำจัดวัชพืชบนคั้นแปลงปลูก โดยการใช้รถไถติดใบมีด ร่วมกับเครื่องตัดแบบสะพายที่ใช้แรงงานคน

303233293134

ภาพที่ 6 การพัฒนาของต้นปอเทืองหลังจากการปลูกได้ 60 วัน

374036383539

ภาพที่ 7 การไถกลบต้นปอเทืองเมื่อมีอายุได้ 60 วัน (ประมาณช่วงดอกาน 50%)