การจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชน

การจัดตั้งโรงสีข้าวชุมชนเพื่อเป็นสถานเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในชุมชน โดยจะมีดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้
 • พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขัดสีข้าวและระบบธุรกิจ
 • ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านเทคนิคและวิธีปฏิบัติของกระบวนการสีข้าวที่ถูกต้องตามกรรมวิธีและได้ประสิทธิภาพ
 • จัดตั้งศูนย์ให้บริการรับสีข้าวเพื่อรองรับผลผลิตของเกษตรในชุมชนจังหวัดภาคเหนือ
 • จัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านเพื่อการพัฒนาระบบการผลิต การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ของโรงสีข้าวชุมชนในกลุ่มภาคเหนือ
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อกระบวนการสีข้าวและการจัดจำหน่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ผลิตในชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ


 • จัดตั้งโรงสีข้าวเพื่อแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสีข้าวที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ประกอบการของชุมชน
 • เพื่อให้บริการสีข้าวที่มีคุณภาพแก่เกษตรในชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรมาทำการสีและจำหน่ายไปยังผู้บริโภค
 • เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการวิจัยและพัฒนากระบวนการและเทคนิคการขัดสีข้าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


 • มีโรงสีข้าวชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตข้าวจากเกษตรกรในชุมชน และผลิตข้าวคุณภาพจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค
 • เป็นแหล่งสาธิตและพัฒนาการวิจัยเทคนิคการขัดสีข้าวที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนระบบธุรกิจข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว
 • สามารถสร้างความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการทำศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าวครบวงจรได้